بذر نخل تایچوکوکوس
بسته یک عددی
Ptychococcus Palm Seeds
Ptychococcus paradoxus Seeds

تومان۷۵,۰۰۰

3 in stock

General Informations

Ptychococcus is a monoecious genus of flowering plant in the palm family from New Guinea and the Solomon Islands. They are closely related to Ptychosperma, only differentiated by the seed shape and endocarp type. The name is a combination of the Greek for “fold” and the Latin for “berry”.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Monocots
Clade: Commelinids
Order: Arecales
Family: Arecaceae
Subtribe: Ptychospermatinae
Genus: Ptychococcus
Species: Ptychococcus paradoxus

توضیحات فارسی

نخل تایچوکوکوس (معادل فارسی: بذر چین دار)  گونه ای کمیاب از نخلها با بذرهای شیار دار اس. شیارهای عمیق زیبایی رو بذرها وجود دارد که راه تشخیص این گیاه از دیگر نخل ها است