بذر جابوتیکا
بسته یک عددی
Jabuticaba Seeds
Plinia cauliflora Seeds

تومان۸,۰۰۰

Out of stock

General Informations

Plinia cauliflora, the Brazilian grapetree, jaboticaba or jabuticaba, is a tree in the family Myrtaceae, native to Minas Gerais, Goiás and São Paulo states in Brazil. Related species in the genus Myrciaria, often referred to by the same common names, are native to Brazil, Argentina, Paraguay, Peru and Bolivia.[citation needed] The tree is known for its purplish-black, white-pulped fruits which grow directly on the trunk; they can be eaten raw or be used to make jellies, jams, juice or wine

توضیحات فارسی

جابوتیکا و یا جابوتیکابا و یا انگور برزیلی گونه ای درخت بومی برزیل است با میوه های شبیه انگور که به صورت دسته ای روی تنه درخت رشد میکنند. سایز هر میوه انداره یک بند انگشت است. میوه های پوست ضخیم تیره رنگ دارند. پوست میوه عطر و بویی شبیه مورد یا مورت دارد همانند عطر و بوی بقیه میوه های خانواده موردیان. ولی گوشت میوه ژله ای و لذیذ است شبیه گوشت میوه انگور خودمان. هر میوه حاوی یک یا دو بذر است. گوشت میوه به سختی به بذرها چسبیده است تقریبا شبیه بذرهای پنبه که به تارهای پنبه چسبیده اند. در کل میوه ای با پوست ضخیم با عطر و بوی مورد و بافت ژله ای میانی است که ارزش چشیدن را دارد. اولین بار مقادیر محدودی از آن وارد ایران شده است و امید است با تولید انبوه نهال و میوه آن قیمت آن پایین تر بیاید. توضیحات اختصاصی بانک بذر جنوب است و برای کپی کردن این توضیحات نیاز به اجازه از مدیر سایت بانک بذر جنوب دارید