بذر نایاب قهر و آشتی درختی غول پیکر
یک عدد بذر
Giant Sensitive Tree Seeds
Mimosa pigra Seeds

تومان۸۰,۰۰۰

1 در انبار

General Informations

Mimosa pigra, commonly known as the giant sensitive tree, (pigra = lazy, slow), is a species of the genus Mimosa, in the family Fabaceae. It forms dense, thorny, impenetrable thickets, particularly in wet areas.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
(unranked): Angiosperms
(unranked): Eudicots
(unranked): Rosids
Order: Fabales
Family: Fabaceae
Subfamily: Caesalpinioideae
(unranked): Mimosoid clade
Genus: Mimosa
Species: Mimosa pigra

توضیحات فارسی

قهر و آشتی درخیت غول پیکر گونه ای درخت کمیاب است که تمام خصوصیات گیاه قهر و آشتی مشهور را دارد ولی به صورت درخت در می آید و بسیار بزرگ میشود