بذر پیچ نیلوفر صحرایی
بسته 5 عددی
Field Bindweed Seeds
Convolvulus arvensis Seeds

تومان۲,۰۰۰

7 in stock

Description

Convolvulus arvensis is one of our exceptions in classification
Convolvulus arvensis must be in Convolvulus Genus but we put it in Ipomoea Genus , it’s a exception but not a mistake.
this is only for simple classification in our site and it’s not scientific

General Informations

Convolvulus arvensis (field bindweed) is a species of bindweed in the morning glory family (Convolvulaceae), native to Europe and Asia. It is a climbing or creeping herbaceous perennial plant growing to 0.5–2 m high.
Other common names, mostly obsolete, include lesser bindweed, European bindweed, withy wind (in basket willow crops), perennial morning glory, smallflowered morning glory, creeping jenny, and possession vine.

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Solanales
Family: Convolvulaceae
Genus: Convolvulus
Species: Convolvulus arvensis

توضیحات فارسی

پیچ نیلوفر صحرایی گونه ای خود رو در ایران است. این گیاه اکثرا در مناطق صحرایی و خشک یافت میشود. این گیاه به صورت خزنده روی زمین های خشک یا به صورت پیچیدن به دور اجسام اطراف خود رشد میکند. رنگ گلها صورتی تا سفید است. از نکات مثبت آن مقاومت خوب به کم آبی و شرایط خشک بیابانی است