بذر مرزه بختیاری بسته 10 عددی Bakhtiari Savory Seeds Satureja bachtiarica Seeds

تومان۸,۰۰۰

1 در انبار

General Informations

Satureja bachtiarica Bunge (local name: Marzeh-e-Koohi) is an endemic specie plant that widely distributed in the Central Zagros Mountains, Iran. the chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Satureja bachtiarica is examined. The essential oil of Bakhtiari savoury was analyzed by GC/MS, and also tested for antibacterial activity of the essential oil was tested by agar disc diffusion and serial dilations assay against four positive-Gram (Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae and Listeria monocytogenes) and two negative-Gram (Proteus vulgaris and Salmonella typhimurium) bacteria strains. The results showed that the major components of the oil were carvacrol (44.8%), ɣ-terpinen (18.7%) and thymol (14.95%). The essential oil of S. bachtiarica has strong antibacterial against bacteria strains, especially S. agalactiae, S. typhimurium and P. vulgaris. MICs of the essential oil against B. cereus = 31.25 μg/ml, S. aureus = 250 μg/ml, S. agalactiae = 31.25 μg/ml, L. monocytogenes = 62.5 μg/ml, P. vulgaris = 62.5 μg/ml and S. typhimurium = 16 μg/ml were determined. the essential oil of S. bachtiarica aerial parts is suitable for application in the food industry and pharmaceutical.

*Bioactivity of Essential Oil Bakhtiari Savory:
E. Solaymani Babadi, A. Ghasemi Pirbalouti, H. Nourafcan, B. Hamedi

Additional Informations

Kingdom: Plantae
Clade: Angiosperms
Clade: Eudicots
Clade: Asterids
Order: Lamiales
Family: Lamiaceae
Genus: Satureja
Species: Satureja bachtiarica

توضیحات فارسی

مزره بختیاری گونه ای بومی رشته کوه های زاگرس در ایران است که عطر و طعمی شبیه آویشن یا مزره معمولی دارد. گاهی در عطاری ها به اشتباه به اسم آویشن برگ باریک فروخته میشود این بخاطر نبود علم و شباهت بوی این گیاه با بوی آویشن است. مرزه بختیاری گیاهی کوهی و بسیار مقاوم است در صورت سرمای شدید در زمستان برگها را از دست میدهد ولی بهار بعد دوباره از ریشه رشد میکند و برگهای جدید می رویاند. برگهای ریز و باریک با عطری شبیه بوی آویشن از خصوصیات این گیاه است. گلدهی معمولا با آغاز پاییز انجام میشود