main

Terms of Use قوانین خرید از سایت ما

 به دلیل اینکه شرایط کاشت در محل شما ممکن است متفاوت باشد این سایت هیچ تضمینی برای جوانه زدن بذرها ندارد. ولی تمام تلاش ما تامین بهترین بذرهای قابل دسترس برای مشتری ها است

خرید شما از این سایت به منزله قبول شرایط و قوانین سایت است

Related posts